Wie wird die Abriebfestigkeit von Gummis bestimmt?

Při měření oděruvzdornosti vycházejí laboratoře z normy ČSN 62 1466 (Pryž. Stanovení odolnosti proti odírání na přístroji s otáčivým bubnem.) 

Jak probíhá měření oděruvzdornosti pryží

Tato norma specifikuje metodu pro stanovení odolnosti pryže proti odírání na přístroji s otáčivým bubnem. Metoda spočívá ve stanovení objemového úbytku pryžového zkušebního tělesa při odírání na specifikovaném odíracím prostředku. Výsledky této zkoušky nemusejí zcela odpovídat chování při praktickém použití.*)

Platí, že čím méně obroušeného objemu pryže je za zkušební dobu naměřeno, tím více je materiál odolný oděru.

Příklad: Hadice SM1 má odolnost oděru 36 mm³ (což je absolutní špička). Měla by tedy vydržet v provozu déle než hadice SM3, jejíž odolnost vůči oděru je 70 mm³ (jde ale stále o velmi dobré hodnoty daného parametru).

Zatímco u hadic odolných sypkým látkám je odolnost vůči oděru udávána, u plošných pryží tomu tak není. Často je potřeba provést test oděru přímo takovým způsobem, jakým bude výrobek v praxi použit, a podle toho zvolit pro sériový výrobek materiál, který nejlépe vyhovuje zadání.


*) Zdroj: www.technicke-normy-csn.cz; ČSN 62 1466 (účinnost od 03/1993)

Die Bestimmung des Abriebverhaltens basiert in den Labors auf der Norm ČSN 62 1466 (Gummi; Bestimmung der Abriebfestigkeit mittels einer rotierenden zylindrischen Trommel.)

Wie verläuft die Messung der Abriebfestigkeit bei Gummi?

Diese Norm spezifiziert die Methode für die Bestimmung der Abriebfestigkeit mittels einer rotierenden zylindrischen Trommel. Diese Methode besteht in der Bestimmung des auftretenden Volumenverlustes des Prüfkörpers beim Abrieb auf einem spezifizierten Abriebmittel. Die Ergebnisse dieser Prüfung müssen nicht unbedingt dem Verhalten bei praktischer Verwendung entsprechen.*)

Es gilt: Je kleiner der Volumenverlust während der Prüfung gemessen wird, desto höhere Abriebfestigkeit hat das Material.

Beispiel: Der Schlauch SM1 hat eine Abriebfestigkeit von 36 mm³ (das ist eine absolute Spitze). Er sollte also eine längere Nutzungsdauer als der Schlauch SM3 haben, dessen Abriebfestigkeit 70 mm³ beträgt (es handelt sich jedoch immer noch um sehr gute Werte des jeweiligen Parameters).

Während bei den Schläuchen für die Beförderung von Schüttgütern die Abriebfestigkeit angegeben wird, ist dies bei den Flächenmaterialien aus Gummi nicht der Fall. Oft ist es erforderlich, das Abriebverhalten des Produkts unter solchen Bedingungen zu bestimmen, die beim Gebrauch des Produkts in der Praxis auftreten, und anschließend für das Serienprodukt ein Material, das der Vorgabe am besten entspricht, zu wählen.


*) Quelle: www.technicke-normy-csn.cz; ČSN 62 1466 (wirksam seit 03/1993)

Produkte vom Artikel